O nama

На основу Правилника о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања ?РИО? доо Костолац дел. бр. 1986 од 18.06.2019. године (у даљем тексту: Правилник), Директор ?РИО? доо Костолац расписује

 

 

 

 

КОНКУРС

 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

 ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

 

I УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ

 

1. Услови за  остваривање  права

 

Право на стипендију за изузетно надарене ученике, у складу са Правилником, имају ученици коју су завршили средњу школу чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе са одличним успехом на крају сваке школске године током средње школе и који су освојили једно од прва три места на републичком или међународном такмичењу, а који су уписали правни факултет чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије.

Број предвиђених стипендија: 1.

Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије,

2) да има пребивалиште на територији града Пожаревца у трајању од најмање 5 година,

3) да  је редовно уписао прву годину основних академских студија на терет буџетских средстава.

Под одличним општим успехом сматра се одличан општи успех у свим претходно завршеним разредима средње школе (од 4,50 до 5).

Под међународним и републичким такмичењима сматрају се међународна и републичка такмичења која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа.

 

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

 

Рангирање ће се вршити на тај начин што ће се најпре ценити одличан успех остварен на крају сваког завршеног разреда средње школе, а потом ће предност имати ученици који су остварили једно од три места на међународном такмичењу, а уколико нема таквих кандидата онда ће се узети у обзир успех постигнут на републичком такмичењу.

Ради доказивања испуњености наведених услова неопходно је да кандидат достави:

  1. попуњени образац пријаве,
  2. фотокопију личне карте,
  3. изјаву кандидата под кривичном и материјалном одговорношћу да има пребивалиште на територији града Пожаревца у трајању најмање 5 година,
  4. уверење о упису правног факултета на терет буџетских средстава,
  5. уверење о просеку оцена, односно фотокопије сведочанства о успеху у свим разредима средње школе (донети на увид оригинал приликом закључења уговора о стипендирању),
  6. доказ о резултатима постигнутим на међународном и републичком такмичењу - диплому, односно потврду стручног друштва или другог организатора.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

 

 

II  НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

 

Право на стипендију за изузетно надарене ученике остварује ученик на основу конкурса који расписује Директор ?РИО? доо Костолац, у складу са условима утврђеним Правилником.

Кандидати који конкуришу за стипендије за изузетно надарене ученике, пријављују се попуњавањем обрасца пријаве (прилог бр. 1). Када се прегледају пријаве и провере сви унети подаци о испуњености услова конкурса, ученику се на адресу становања/имејл шаље обавештење о статусу његове пријаве (прихваћена или одбијена пријава).

Пријаве за стипендију са потребном документацијом подносе се од 18. до 25. септембра  2019.  године до 14 сати ? адреса Николе Тесле бб, 12208 Костолац.

Предлог ранг листе о додели стипендија за изузетно надарене ученике утврђује Комисија за доделу стипендије именована од стране директора ?РИО? доо Костолац, на коју сваки кандидат има право приговора у року од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе на огласној табли и интернет страници ?РИО? доо Костолац. Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на огласној табли и интернет страници ?РИО? доо Костолац.

Одлуку о додели стипендије доноси директор ?РИО? доо Костолац на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије и иста се објављује на интернет страници ?РИО? доо Костолац.

По коначности Одлуке о додели стипендије, ?РИО? доо Костолац са корисником стипендије закључиће уговор о стипендирању који ће трајати до окончања основних студија под условима утврђеним тим уговором.

Стипендија за изузетно надарене ученике додељује се без обавезе враћања и исплаћује се у 10 једнаких месечних рата, у месечном новчаном износу који се утврђује од стране надлежног министра за сваку школску годину, а који за школску 2019/2020. годину износи 15.000,00 динара.

Све додатне информације у вези конкурса могу се добити путем телефона 012/241-568, сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 часова. Документацију можете преузети овде

Zaboravljena lozinka?
Registracija
Trenutno nemate artikle u korpi!
Dodali ste artikal u korpu!